Mantras Para Estudo

 


                         MADANA MOHANA MURARI
                                             

                                 Madana Mohana Murari
                                 Haribol Haribol Haribol

                                 BHAJA SRI KRISHNA
                                             

                                 Bhaja Sri Krsna Chaytania
                                 Prabhu Nytiananda
                                 Sri Advaita Gadadhara
                                 Srivasadi Goura Bhakta Vrinda

                                      MAHA MANTRA
                                             

                                 Hare Krsna Hare Krsna
                                 Krsna Krsna Hare Hare
                                 Hare Rama Hare Rama
                                 Rama Rama Hare Hare

                               JAYA RHADA MADHAVA
                                             

                                 Jaya Rhada Madhava
                                 Kunja Bihari
                                 Golpi Jana Vallabha
                                 Giri Vara Dhari
                                 Yasoda Nandana
                                 Braja Jana Ranjana
                                 Jamuna Rira
                                 Vana Chari

Obs: Esses mantras fazem parte do CD "Homem de Bem-Jóias do Mantra"