Durga Sooktam - Hino a Mãe Durga

Durga Suktam

Controle a mp3
para ver o video

O "Durga sooktam" em louvor a "Devi" é um dos tradicionalmente recitado "pancha sooktas" da tradição védica.

Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah
Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih  1

Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh
Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah  2

Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva
Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh  3

Vishvani no durgaha jatavedassindhunna nava duritatiparshhi
Agne atrivanmanasa grinanoasmakam bodhayitva tanunamh  4

Pritanajitam sahamanamugramagni huvema paramatsadhasthath
Sa nah parshhadati durgani vishvakshamaddevo atiduritatyagnih  5

Pratnoshhikamidyo adhvareshhu sannachcha hota navyashcha satsi
Svanchagne tanuvam piprayasvasmabhyam cha saubhagamayajasva  6

Gobhirjushhtamayujonishhiktan tavendra vishhnoranusamcharema
Nakasya prishhthamabhisamvasano vaishhnavim loka iha madayantamh  7

Om kaatyaayanaaya vidmahe  Kanyakumaari dhiimahi Tanno durgih prachodayaathDurga Suktam

Durga Suktam com Legendas


Volte a Homepage. Back