Os Chacras e o Pai Nosso em AramaicoPara alinhar os Chacras com o Pai Nosso em Aramaico usando as cores Tibetanas.


7- Chacra da Coroa
Ab-wun d'bwash-maya


6- Chacra do Terceiro Olho
Nethqadash shmakh


5- Chacra da Garganta
Teytey malkuthakh
Nehwey tzevyanach aykanna


4- Chacra Cardiaco
d'bwashmaya aph b'arha.


3- Chacra do Plexo Solar
Hawvlan lachma d'sunqanan yaomana.


2- Chacra da Alma
Washboqlan khaubayn (wakhtahayn)
aykana daph khnan shbwoqan l'khayyabayn.


1- Chacra da Base
Wela tahlan I'nesyuna
Ela patzan min bisha


Selar com:
Metol dilakhie malkutha
wahayla wateshbukhta
l'ahlam almin.
Ameyn


Volte a Homepage. Back