chama violeta  Pager

Ma-ka han-nya ha-ra-mit-ta shin-gy


Ma-ka han-nya ha-ra-mit-ta shin-gy

 

Ma-ka han-nya ha-ra-mit-ta shin-gy

Kan-ji-zai bo-satsu, gy jin han-nya ha-ra-mit-ta ji, sh-ken go-on kai kuu, do is-sai ku-yaku.
Sha-ri-shi, shiki fu-i kuu, kuu fu-i shiki, shiki soku-ze kuu, kuu soku-ze shiki, ju-s-gy-shiki, yaku-bu nyoze.
Sha-ri-shi, ze-sho-h kuu-s, fu-sh fu-metsu, fu-ku fu-j, fu-z fu-gen, ze-ko kuu-chuu, mu-shiki mu-jus-gy-shiki.
Mu-gen-ni-bi-zes-shin-ni, mu-shiki-sh-k-mi-soku-h, mu-gen-kai nai-shi mu-i-shiki-kai.
Mu-mu-my yaku mu-mu-my-jin, nai-shi mu-r-shi, yaku mu-r-shi-jin, mu-ku-shuu-metsu-d, mu-chi yaku mu-toku, i mu-sho-toku ko.
Bo-dai-sat-ta, e han-nya ha-ra-mit-ta ko, shin mu-kei-ge, mu-kei-ge ko, mu-u-ku-fu, on-ri is-sai ten-d mu-s, ku-gy ne-han, san-ze sho-butsu, e han-nya ha-ra-mit-ta ko, toku a-noku-ta-ra san-myaku-san-bo-dai.
Ko chi han-nya ha-ra-mit-ta, ze dai-jin-shu, ze dai-my-shu, ze mu-j-shu, ze mu-t-d-shu, n jo is-sai ku, shin-jitsu fu-ko, ko setsu han-nya ha-ra-mit-ta shu soku, setsu shu watsu gya-tei gya-tei, ha-ra-gya-tei, ha-ra-s-gya-tei, bo-ji so-wa-ka.
Han-nya shin-gy.

 

INDICE